adiunkt

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
Najnowsze ogłoszenia

Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora
grupa pracowników- badawcza
okres zatrudnienia 1.04.2021 – 31.12. 2023

Warunki konkursu:

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa w art.113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz. 85 ze zmianami ), a ponadto wymagane jest:

1. posiadania stopnia doktora w dziedzinie archeologii
2. umiejętność prowadzenia i zarządzania projektami w dziedzinie community archaeology opartymi o dziedzictwo kulturowe
3. wiedza akademicka oraz praktyczne doświadczenie w implementacji projektów w społeczności lokalnej żyjącej w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych
4. specjalizacja w archeologii Nubii, historii archeologii na danym terenie, możliwość komunikowania się w języku arabskim oraz wiedza na temat lokalnych zwyczajów

Dyscyplina naukowa: archeologia

Określenie podstawowych obowiązków:
1. Przygotowanie i prowadzenie projektu w dziedzinie community archaeology w Sudanie
2. Przygotowanie projektu w dziedzinie community archaeology w innych miejscach prowadzenia wykopalisk przez CAŚ UW
3. Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora CAŚ UW

Wymagane dokumenty:
1. podanie do Komisji Konkursowej z prośbą o rozpatrzenie kandydatury w konkursie na stanowisku asystenta wraz z załączoną informacją o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody
http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11-2019-3.docx
2. życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych oraz wykaz publikacji
3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego
4. kwestionariusz osobowy
(http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019-1.docx)
5. odpis dyplomu doktora
6. wskazanie kontaktu do trzech osób , które mogą dać referencje osobie aplikującej w konkursie

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pocztą elektroniczną na adres pcma@uw.edu.pl do dnia 30.01.2021 Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 5.02.2021. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
CAŚ zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. O terminach rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.