adiunkt

Wydział Zarządzania
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Konkurs na stanowisko: ADIUNKTA

Rektor –Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników
badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania AWL

Wymiar etatu: ¾ etatu – umowa o pracę na zastępstwo od października 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1) Prowadzenie zajęć dydaktycznych z grupami szkoleniowymi zgodnie z przyjętymi standardami z programami kształcenia z planem studiów oraz rozkładem zajęć w ramach wymiaru zajęć dydaktycznych określonego w uchwale Senatu;
2) Udział w różnych formach kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń
i konsultacji;
3) Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych;
4) Współpraca z innymi pracownikami Wydziału przy opracowywaniu i uaktualnianiu planów studiów i programów nauczania w ramach realizowanych przedmiotów;
5) Doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych i metodycznych;
6) Udział w zespołach badawczych oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych;
7) Udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie wojskowe i cywilne;
8) Prowadzenie działalności publicystycznej (podręczniki, skrypty, opracowania metodyczne, artykuły itp.);
9) Udział w pracach komisji powoływanych na szczeblu Uczelni, w celu zabezpieczenia jej działalności;
10) Udział w pracach komisji oraz w procesie rekrutacji do Uczelni;
11) Przygotowanie i prowadzenie zgodnej z obowiązującymi normami wymaganej dokumentacji dydaktycznej i metodycznej;
12) Wykonywanie innych obowiązków wynikających z poleceń przełożonych, wiążących się merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem.

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:
1) Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości lub nauk prawnych;
2) Dorobek naukowy i publicystyczny w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości lub nauki prawne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw;
3) Doświadczenie w zakresie dydaktyki, szczególnie w obszarze: Finansów, Finansów Publicznych, Finansów Przedsiębiorstw;
4) Dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność i samodzielność;
5) Posiadanie kompetencji merytorycznych w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami uczelni wyższej z przedmiotów związanych z wyżej wymienionymi dyscyplinami naukowymi;
6) Deklaracja uczestnictwa w przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych realizowanych przez AWL.

Mile widziane: dodatkowe kompetencje:
1) Zaangażowanie i kreatywność, warunkujące atrakcyjny przebieg zajęć;
2) Praktyka zawodowa związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych;
3) Umiejętność pracy w zespołach zadaniowych.
Termin składania dokumentów: do dnia 09.10.2020 r. do godz. 11.00.
Przewidywany termin rozmów rekrutacyjnych: 12-16.10.2020 r.
Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.
Dokumenty:
 CV,
 list motywacyjny,
 kopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie, staż pracy, doświadczenie w zakresie dydaktyki, szczególnie w obszarach: finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw,
 oświadczenie o tym, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 w przypadku kandydatury obcokrajowców, których dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym;
 w przypadku, gdy tytuł naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu naukowego, (jeżeli wymagają tego przepisy prawa) lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce;
 w przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polski konieczne jest oświadczenie
o poddaniu się procedurze sprawdzającej. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.
Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone
w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.
1. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.