adiunkt

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
Najnowsze ogłoszenia

Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora

Grupa pracowników: badawcza
Liczba stanowisk – jedno
Okres zatrudnienia: 1.04.2021 – 31.12.2023
Warunki konkursu:

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa w art.113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz. 85 ze zmianami ), a ponadto wymagane jest:

1. posiadania stopnia doktora w dziedzinie bioarcheologii
2. doświadczenie w prowadzeniu badań bioarcheologicznych w Sudanie i w Egipcie
3. posiadanie osiągnięć naukowych popartych publikacjami w dziedzinie badań izotopowych szczątków ludzkich oraz badań paleopatologicznych

Dyscyplina naukowa: archeologia

Określenie podstawowych obowiązków:
1. udział w badaniach archeologicznych prowadzonych przez CAŚ UW na stanowiskach w Sudanie
2. Opracowanie wyników badań oraz ich publikacja
3. Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora CAŚ UW

Wymagane dokumenty:
1. podanie do Komisji Konkursowej z prośbą o rozpatrzenie kandydatury w konkursie na stanowisku asystenta wraz z załączoną informacją o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody
http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3.docx

2 życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych oraz wykaz publikacji
3 oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego
4 kwestionariusz osobowy
(http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019-1.docx)
5.odpis dyplomu doktora
6. wskazanie kontaktu do trzech osób mogących wystawić referencje osobie aplikującej w konkursie

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pocztą elektroniczną na adres pcma@uw.edu.pl do dnia 30.01.2021 Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 5.02.2021. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
CAŚ zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. O terminach rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.