adiunkt

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
Uniwersytet Warszawski

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa w art.113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz. 85 ze zmianami ), a ponadto wymagane jest:
1. posiadanie stopnia doktora uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem
2. specjalizacja w zakresie nubiololgii
3. doświadczenie terenowe w zakresie archeologii Sudanu
4. przynajmniej dwie publikacje w czasopismach naukowych lub monografie, które uzyskały co najmniej 100 punktów na liście publikowanej przez MNiSW
5. udokumentowane doświadczenie w badaniach nad źródłami pisanymi z Nubii Średniowiecznej
6. Wystarczający poziom znajomości nie mniej niż dwóch języków używanych w Nubii Średniowiecznej

Dyscyplina naukowa: archeologia

Określenie podstawowych obowiązków:
1. prowadzenie badań naukowych w Sudanie nad okresem późnośredniowiecznym i współczesnym
2. udział w wykopaliskach prowadzonych w Dongoli
3. prace nad przygotowaniem wydania tekstów źródłowych z Nubii Średniowiecznej
4. regularne publikowanie w czasopismach naukowych i prezentowanie ich wyników zarówno w kontekstach akademickich jak i popularyzatorskich
5. rozwój zawodowy i aktywność naukowa
6. prace przy organizacji Międzynarodowej Konferencji Nubiologicznej w 2022 roku
7. inne zadania zlecone przez dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Wymagane dokumenty:
1. podanie do Komisji Konkursowej z prośbą o rozpatrzenie kandydatury w konkursie na stanowisko adiunkta wraz z załączoną informacją o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3.docx

2. życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych oraz wykaz publikacji
3. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW)
4. odpis dyplomu doktora
5. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (druk w załączeniu)

Planowany okres zatrudnienia: od 1 listopada 2020 do 31 grudnia 2023

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pocztą elektroniczną na adres pcma@uw.edu.pl do dnia 26 września 2020 .
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 26 października 2020. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
CAŚ UW zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. O terminach rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.