adiunkt

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane stanowiskiem Adiunkta w ramach Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 7 września 2020 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 września 2020 roku.

Zgłoszenia Kandydatów zostaną rozpatrzone przez Komisję w składzie:

Prof. dr hab. Jacek Mercik – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
Dr Marek Natalli – Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
Dr Radosław Kamiński – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kandydatów przed rozstrzygnięciem Konkursu na bezpośrednie rozmowy, uszczegóławiające informacje przekazane w dokumentacji konkursowej.

Wnioski do konkursu na w/w stanowisko powinny mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu),
List motywacyjny zawierający w szczególności obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych, plan aktywności naukowej na najbliższe lata, opis najważniejszych osiągnięć dydaktycznych,
Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
Referencje osób ze środowiska akademickiego lub zawodowego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać swoje zgłoszenie korzystając z formularza na stronie: https://www.wsb.pl/wroclaw/poznaj-wsb/o-uczelni/oferty-pracy lub przesłać na adres: joanna.ukleja@wsb.wroclaw.pl

Zakres obowiązków

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych w ramach Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Poszukiwane kompetencje

stopień naukowy doktora (nauki matematyczne, techniczne, dziedzina Informatyka)
osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po uzyskaniu stopnia doktora

Preferowani będą Kandydaci mający kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności posiadający kompetencje do prowadzenia zajęć z zakresu jednego (lub kilku) wymienionych poniżej obszarów:
Programowanie, w szczególności w zakresie: Python, Java
Testowania oprogramowania (aplikacji mobilnych, aplikacji webowych, oprogramowania wbudowanego)
Administrowania systemem Linux

Oferujemy

wynagrodzenie na stanowisku adiunkta zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym

Warunki zatrudnienia:
• pensum dydaktyczne wynikające z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
• umowa na czas określony (2 lata akademickie) z opcją przedłużenia, warunkowaną rozwojem aktywności naukowo-dydaktycznej na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Osoba odpowiedzialna za ofertę:
Joanna Ukleja / HR
joanna.ukleja@wsb.wroclaw.pl