adiunkt

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Dziekan Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki UMFC
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
w zakresie sztuk muzycznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w art. 113 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
• posiadają stopień doktora sztuk muzycznych,
• mają ukończone Studia Doktoranckie w zakresie teorii muzyki,
• wykazują się minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim,
• posiadają zaawansowaną znajomość min. 2 języków obcych,
• wykazują się osiągnięciami naukowymi w postaci publikacji oraz aktywnego udziału w konferencjach – krajowych i zagranicznych.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Dziekana Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki.
2. Poświadczona kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora sztuk muzycznych.
3. Świadectwa potwierdzające ukończenie studiów doktoranckich w zakresie teorii muzyki.
4. Dokumenty potwierdzające znajomość min. 2 języków obcych.
5. Spis i dokumentacja dorobku naukowego.
6. Dokument potwierdzający staż pracy w szkolnictwie wyższym.
7. Kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem UMFC).
8. Curriculum vitae.
9. Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w Konkursie (zgodnie z wzorem UMFC).
10. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z wzorem UMFC).

Wzory wymaganych oświadczeń i stosowanych formularzy do pobrania na stronie www.chopin.edu.pl w zakładce „Praca w UMFC”.
Dokumenty należy składać do dnia 17.09.2020 r. w Dziekanacie Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki, pok. 304, w budynku UMFC, ul. Okólnik 2 w Warszawie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21.09.2020 r.
Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie Otwartym
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2 w Warszawie.
Administrator danych informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl.
2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit a RODO) oraz określonych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) tj. odpowiednio dla określonych stanowisk, m.in.: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. (Dz. U. 2018.poz.1668 z poźn.zm.) oraz Ustawy z dn.26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z poźn.zm.) w celu realizacji procesu rekrutacji oraz kontaktu z Państwem.
3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w procesy rekrutacyjne.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej, a w przypadku danych, które przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia .
5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa).
6. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@chopin.edu.pl lub kadry@chopin.edu.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2 w Warszawie.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.