adiunkt

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI,
KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW I RACHUNKOWOŚCI

DYSCYPLINA NAUKOWA: EKONOMIA / FINANSE
LINK DO STRONY: www.wzieu.pl

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. kont. 91 444 3125 lub mail praca@wzieu.pl
z dopiskiem: „ Konkurs na stanowisko adiunkta – KEPiR”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2018 r.

Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane w procedurze konkursowej

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, sprawozdawczość finansowa.

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk ekonomicznych. Wskazane jest kilkuletnie doświadczenie w pracy naukowej, udokumentowane publikacjami z dziedziny nauk ekonomicznych oraz praktyka dydaktyczna w prowadzeniu zajęć z przedmiotów w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw, np. sprawozdawczości finansowej, analizy ekonomicznej, controllingu. Wskazany jest zatem dorobek naukowy (wykaz publikacji) w zakresie ekonomii. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w aplikowaniu o środki finansowe na badania naukowe, a także wykazać udział w konferencjach naukowych. Powinien posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów naukowych i biznesowych oraz znajomość języka angielskiego (niemieckiego). Dodatkowym atutem w przypadku kandydata będzie doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych. Ponadto, kandydat powinien odznaczać się takimi cechami osobowościowymi, jak komunikatywność, kreatywność, a także umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
– podanie
– list motywacyjny,
– CV,
– odpis dyplomu doktorskiego,
– wykaz publikacji,
– inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
-oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Szczeciński będzie dla niego podstawowym
miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,
– oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym.