adiunkt

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 109.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie.

2. Życiorys.

3. Odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej.

4. Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych.

5. Opis dorobku artystycznego i dydaktycznego wraz z portfolio.

6. Opinia popierająca zatrudnienie kandydata na w/w stanowisku.

7. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych przez ustawę Prawo

o szkolnictwie wyższym.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 26.07.2018 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 24.09.2018 r. przez komisję konkursową w składzie: Rektor, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich„ Prorektor ds. artystyczno­naukowych i współpracy z zagranicą, Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów. Zgłoszenia należy kierować na adres: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Powiadomienie o ogłoszeniu konkursu – zgodnie z art.118 a.2. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym