adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MIASTO: Bielsko-Biała
STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne, inżynieria środowiska
DATA OGŁOSZENIA: 11.05.2018 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.05.2018 r.
LINK DO STRONY https://www.ath.bielsko.pl/category/konkursy/
SŁOWA KLUCZOWE: nauki techniczne, inżynieria środowiska

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
O stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Ochrony i Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej może ubiegać się osoba spełniająca wymogi zawarte w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo szkolnictwie wyższym (z późniejszymi zmianami), a w szczególności:
(1) posiadająca stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska;
(2) posiadająca (min. 5 letnie) doświadczenie w pracy dydaktycznej jako nauczyciel akademicki w zakresie przedmiotów wchodzących w obszar dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, w tym zwłaszcza: hydrologii, gospodarki wodnej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych;
(3) posiadająca doświadczenie w pracy naukowej potwierdzone odpowiednim dorobkiem.

Kandydaci powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH (ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała; budynek L, pok. 109), w terminie do 30.05.2018 r., następujące dokumenty:
(1) podanie o pracę skierowane do JM Rektora ATH, prof. dr hab. Jarosława Janickiego;
(2) życiorys;
(3) autoreferat;
(4) wykaz publikacji;
(5) odpisy dokumentów (lub ich kserokopie) stwierdzających posiadanie stopni naukowych;
(6) oświadczenie o podjęciu pierwszego miejsca zatrudnienia w ATH;
(7) kwestionariusz osobowy.

Przewidywany termin zatrudnienia: 01 sierpnia 2018 r.