adiunkt

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w dyscyplinie Technologia Chemiczna, specjalności: technologia ogniw paliwowych. Na stanowisko adiunkta mogą aplikować osoby z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w zakresie wytwarzania i zastosowań ogniw paliwowych ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologicznych paliw ogniwowych. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Zakładu, Wydziału i Uczelni.Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2018.
Dokumenty należy przesłać na adres: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław lub złożyć osobiście w Sekretariacie Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, bud. C-6, pok. 131 (tel. 71 320 24 25), do dnia 16.05.2018, godz. 12.00. Aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani mogą odebrać je od Asystenta d.s. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.