adiunkt

Instytut Badań i Rozwoju
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Instytucja: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Miasto: Warszawa, Kalisz
Stanowisko: adiunkt
Link do strony:
Słowa kluczowe: nauki o bezpieczeństwie, adiunkt, zajęcia dydaktyczne, badania naukowe

PODSTAWOWE ZADANIA:
1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk o bezpieczeństwie dla studentów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie;
2. Realizowanie badań naukowych dotyczących zagadnień związanych ze specyfiką badań prowadzonych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (m.in. profilaktyka przestępczości, kryminologia, polityka kryminalna, bezpieczeństwo publiczne);
3. Udział w pracach organizacyjnych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki
w Warszawie;
4. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, w tym:
a. popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie wyników badań naukowych
w czasopismach i wydawnictwach oraz mediach;
b. aktywne reprezentowanie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki
w Warszawie na konferencjach naukowych.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

1. posiadanie stopnia naukowego doktora;
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. niekaralność za przestępstwo umyślne;
4. władanie biegle językiem angielskim w mowie i piśmie.

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:
1. posiadające doświadczenie w realizacji badań naukowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie (m.in. udział w badaniach, projektach badawczych, grantach);
2. posiadające doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz popularyzacji wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej; prowadzenie szkoleń lub warsztatów);
3. będące autorami publikacji naukowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie, w tym publikacji anglojęzycznych;
4. posiadające doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych w uczelni wyższej (np. komisje uczelniane, opieka nad kołami naukowymi, prowadzenie rekrutacji, promocja uczelni);
5. władające biegle językiem angielskim;
6. dające rękojmię terminowego wykonywania prac dydaktycznych i badawczych podejmowanych
w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie;
7. wyrażające gotowość realizacji zajęć dydaktycznych w terenie (w tym w Kaliszu, w Warszawie
i jej okolicach).
OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
1. Podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się
z klauzulą informacyjną (zał. nr 1 i 3);
3. Curriculum vitae;
4. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
5. Wykaz osiągnięć dydaktycznych;
6. Kopie świadectw pracy i referencji (jeżeli kandydaci posiadają z poprzednich miejsc pracy);
7. Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85, z późn. zm.) (zał. nr 2);
8. Oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy (zał. nr 4).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, w godzinach 900-1500 lub
za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do 13 sierpnia 2020 (liczy się data wpływu dokumentów do WSKiP w Warszawie).
Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta pracy – adiunkt, bezpieczeństwo – Instytut Badawczo – Rozwojowy”.
Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie
nie będą rozpatrywane).
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 22 6024414.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do ośmiu tygodni od terminu składania ofert.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.
Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
WSKiP zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.