adiunkt

Wydział Rolnictwa i Biologii
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Botaniki Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie zatrudni specjalistę o wysokich kwalifikacjach na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego (lub profesora nadzwyczajnego). Kandydat/kandydatka powinien/powinna posiadać minimum stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych, dyscyplina biologia, ekologia lub ochrona środowiska, z zakresu klasycznej botaniki lub biologii molekularnej oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.