adiunkt

Instytut Nauk o Zdrowiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85)
Rektor PWSZ w Gnieźnie ogłasza
KONKURS otwarty na stanowisko
ADIUNKTA
w Instytucie Nauk o Zdrowiu PWSZ w Gnieźnie
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz w § 73, 74 i 75 Statutu PWSZ w Gnieźnie i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.
INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu
MIASTO: Gniezno
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu
(Fizjoterapia)
DATA OGŁOSZENIA: 17.07.2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.07.2020 r. – 21.08.2020 r.
SŁOWA KLUCZOWE: fizjoterapia ortopedyczna, dysfunkcje narządu ruchu, geriatria
Wymagania, które powinien spełnić kandydat:
1. stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu,
2. tytuł zawodowy magistra fizjoterapii,
3. dorobek naukowy w zakresie fizjoterapii ortopedycznej,
4. doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym związane z pracą fizjoterapeutyczną w dysfunkcjach narządu ruchu i geriatrii,
5. doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu,
6. zatrudnienie w PWSZ na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagane dokumenty od kandydata:
1. wniosek o zatrudnienie;
2. CV;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania);
4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu;
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy na kierunku Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie.
6. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;
7. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.
Zgłoszenia należy nadsyłać w jednej z dwóch form:
e-mailowo (forma preferowana) – skan dokumentów lub pliki w formacie pdf
na adres: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl (temat: konkurs)
lub pocztą na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Rektorat
ul. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.
Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 24.08.2020 r.