adiunkt

Instytut Nauk o Bezpieczeństwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85)
Rektor PWSZ w Gnieźnie
ogłasza
KONKURS otwarty na stanowisko
ADIUNKTA
w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Gnieźnie
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz w § 73, 74 i 75 Statutu PWSZ w Gnieźnie i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.
INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk
o Bezpieczeństwie
MIASTO: Gniezno
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności
DATA OGŁOSZENIA: 17.07.2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.07.2020 r. – 21.08.2020 r.
SŁOWA KLUCZOWE: nauki społeczne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki humanistyczne
Wymagania, które powinien spełnić kandydat:
 stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych
 co najmniej 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach związanych z praktycznymi aspektami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 posiadanie doświadczenia w pracy na stanowiskach służbowych w strukturach międzynarodowych NATO, ONZ lub Unii Europejskiej
 posiadanie doświadczenia w samodzielnej realizacji projektów związanych z praktycznymi aspektami bezpieczeństwa czy analizy informacji
 posiadanie doświadczenia w kierowaniu zespołami ludzkimi w kraju oraz środowisku międzynarodowym
 znaczący dorobek naukowy i dydaktyczny z zakresu problematyki z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowego, geopolityki, terroryzmu, rozpoznania i służb specjalnych,
 posiadanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń lub pracy dydaktycznej;
 umiejętność pracy w zespole;
 bardzo dobra znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego.
Wymagane dokumenty od kandydata:
1. wniosek o zatrudnienie;
2. CV;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz
do pobrania);
4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu;
5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;
6. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.
Zgłoszenia należy nadsyłać w jednej z dwóch form: e-mailowo (forma preferowana) – skan dokumentów lub pliki w formacie pdf na adres: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl (temat: konkurs)
lub pocztą na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Rektorat
ul. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.
Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 24.08.2020 r.