adiunkt

Wydział Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),
 posiadają dyplom uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka (w specjalności klawesyn)
 zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej w Poznaniu, jako podstawowego miejsca pracy
 wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i pedagogicznej
 posiadają płynną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
Wymagane dokumenty:
1. Pisemne zgłoszenie do konkursu
2. Kwestionariusz osobowy
3. Życiorys artystyczno-naukowy, informujący o przebiegu dotychczasowej działalności artystycznej, naukowej i pedagogicznej
4. Dyplom uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka (w specjalności klawesyn)
5. Wykaz dorobku artystycznego i dydaktycznego
6. Plan rozwoju artystycznego i naukowego, ze wskazaniem proponowanego terminu złożenia habilitacji
7. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku.
8. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),
9. Propozycja programu artystycznego na egzamin praktyczny.