adiunkt

Instytut Instrumentalistyki
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
1. Spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,
2. Posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka ( specjalność flet),
3. Posiadają dyplom uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie instrumentalistyka ( specjalność flet),
4. Zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej i. I. J. Paderewskiego w Poznaniu , jako podstawowego miejsca pracy,
5 Wykazują znaczącymi osiągnięciami w działalności artystycznej i pedagogicznej,
6. Posiadają płynną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.