adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dziekan Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii

WARUNKI KONKURSU
O stanowisko adiunkta może ubiegać się osoba spełniająca wymogi przewidziane w art. 109 i 114 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 1842/ oraz odpowiadająca następującym kryteriom:
posiadanie stopnia doktora nauk prawnych oraz: znaczący dorobek naukowy z dziedziny nauk prawnych, aktualne publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, doświadczenie w pracy dydaktycznej (znajomość dydaktyki szkoły wyższej i umiejętność organizowania procesu kształcenia), biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka obcego nowożytnego.
Preferowane specjalności:
– prawo administracyjne,
– prawo rodzinne,
– zdrowie publiczne oraz prawa pacjenta.
W postępowaniu konkursowym preferowani będą kandydaci posiadający monografię w druku lub publikacje nieafiliowane, skłonni z dniem 1 października 2017 r. afiliować je w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Kandydaci winni złożyć w Kancelarii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, (z wyłączeniem dni od 07.08 do 18.08. br.) lub wysłać pocztą (decyduje data doręczenia) na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, p. 234, w terminie do 31.08.2017 r. następujące dokumenty:

1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. autoreferat (informacja o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych),
5. wykaz publikacji (z ostatnich 4 lat),
6. odpis dyplomów: a/ ukończenia studiów wyższych, b/ uzyskania stopnia doktora,
w przypadku dyplomów uzyskanych za granicą – tłumaczenie wraz z zaświadczeniem potwierdzającym równoważność,
7. opinia o dorobku naukowym,
8. ewentualnie inne dokumenty niezbędne do oceny kandydata np. udział w projektach naukowych, grantach, certyfikaty i dyplomy potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji, ankiety ewaluacyjne studentów, opinie przełożonych itp.
9. oświadczenie, zgoda na zaliczenie do minimum kadrowego,
10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym,
11. oświadczenie o gotowości prowadzenia zajęć w języku obcym nowożytnym,
12. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej będzie podstawowym miejscem pracy.
13. zobowiązanie do afiliowania dorobku naukowego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Uniwersytet Pedagogiczny nie zapewnia mieszkania.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2017 r.
Planowane zatrudnienie od 01 października 2017 r.
Kraków, 24.07.2017 r.
Dziekan Wydziału Humanistycznego
prof. dr hab. Bożena Popiołek