adiunkt

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym
Najnowsze ogłoszenia

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w Statucie Uczelni (§ 89 i załącznik nr 2).

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów technologia drewna i meblarstwo w SGGW.