adiunkt

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

WNS/37/2020 Częstochowa 08.12.2020 r.
KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk
badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu w Katedrze Pedagogiki
Wydziału Nauk Społecznych

Warunki kwalifikacyjne:
• spełnianie wymogów określonych w art. 113 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, art.23 ust.1 i ust.2 pkt 7),
• posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych (humanistycznych) w zakresie pedagogiki,
• posiadanie artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
• aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,
• osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny,
• organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,
• pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia,
• dodatkowym wymaganiem kwalifikacyjnym jest prowadzenie badań dotyczących obszaru pedagogiki społecznej, problemu migracji, uchodźctwa, dzieci wojny, cywilizacyjnego ubóstwa, które przekładają się na spójny dorobek, merytorycznie ugruntowany wnoszący do nauki wartościowe wątki problemowe.
W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata, mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni.
Kandydaci przystępujący do konkursu składają w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych – Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308, tel. (034) 378-42-97, następujące dokumenty:
• podanie do J.M. Rektor z prośbą o zatrudnienie na w/w stanowisku,
• kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy,
• odpis, (kopię) dyplomu albo aktu nadania stopnia naukowego,
• wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje naukowe lub artystyczne w reprezentowanej dyscyplinie (w dyscyplinie konkursowej),
• oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia,
• deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie,
• deklaracja o wliczeniu do liczby N,
• oświadczenie o niekaralności,
• oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych,
• dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do
opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji).

• Kandydat musi złożyć oświadczenie następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa,
• dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.czest.pl, tel. 34 37-84-133,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom,
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
• Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji, (gdy kandydat nie przejdzie jej pomyślnie),
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia konkursu spowoduje, że kandydatura nie będzie rozpatrywana,
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. O wynikach konkursu zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie.
Rozstrzygniecie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w Katedrze Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem – 11.01.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu –13.01.2021 r.