adiunkt

Instytut Botaniki, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński

Kandydat na adiunkta powinien posiadać stopień naukowy doktora biologii. Warunkiem niezbędnym jest doświadczenie badawcze w dziedzinie ekofizjologii i ekotoksykologii, w szczególności w odniesieniu do organizmów kryptogamicznych. Oprócz tego wymagane są dodatkowe kryteria, które powinien spełniać Kandydat ubiegający się o ww. stanowisko, a mianowicie: praktyczna znajomość wysokoczułych analitycznych technik chromatograficznych oraz doświadczenie w pracy z kulturami in vitro i w metodach kultywacji bakterii, sinic, porostów, poświadczone publikacjami oraz udziałem w szkoleniach i stażach podnoszących kompetencje zawodowe z tego zakresu; umiejętność pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe poświadczona pełnieniem funkcji kierownika projektów badawczych przyznawanych w drodze konkursów przez instytucje grantowe; znaczący dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym (publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports) z zakresu ekofizjologii i ekotoksykologii, w szczególności w odniesieniu do kryptogamów; wysoka aktywność naukowa poparta udziałem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz projektach badawczych. Z uwagi na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych niezbędne są również predyspozycje pedagogiczne oraz biegła znajomość języka polskiego.
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dokumenty wyszczególnione w podanym powyżej linku do strony www.