Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

                                                            UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

                                     – za zgodą  Rektora Uniwersytetu Warszawskiego –

 

                                                                                o   g   ł   a   s   z   a

 

konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych.

 

Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas nieokreślony.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora socjologii w dziedzinie nauk społecznych/humanistycznych.

 

Dodatkowymi warunkami są:

– wykształcenie filozoficzne i socjologiczne;

– praca naukowa w obszarze historii idei i filozofii polityki;

– doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu całosemestralnych zajęć z zakresu historii idei, historii idei w starożytności, historii nowożytnych idei politycznych oraz teorii demokracji;

– doświadczenie w publikowaniu tekstów dotyczących filozofii polityki;

– doświadczenie w organizowaniu wydarzeń o charakterze naukowym;

– wybitne nagrodzone osiągnięcia naukowe;

– znajomość języka angielskiego i niemieckiego umożliwiająca korzystanie z literatury socjologicznej i filozoficznej w tym obszarze teoretycznym;

– obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego;

– obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;

– obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

 

Kandydaci składają poniższe dokumenty:

– zgłoszenie do konkursu,

– kwestionariusz osobowy,

– CV,

– odpisy dyplomów,

– informacja o działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej,

– dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych,

– oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW

– informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura

  Spraw Pracowniczych UW) http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

 

winni składać do dnia 1 maja 2021 roku na adres: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa lub w formie plików PDF na adres: isns@isns.uw.edu.pl

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 21 maja 2021 roku.

Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną lub na piśmie.