adiunkt post -doc stanowisko badawcze

Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Opis stanowiska

Organizator konkursu Prorektor ds. Ogólnych, Prorektor ds. Nauki, Dziekan Wydziału Leśnego
Adres uczelni Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Stanowisko / grupa pracowników adiunkt naukowy (Post-Doc).
Jednostka (miejsce wykonywania pracy) Wydział Leśny, Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi,
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
dziedzina nauk rolniczych dyscyplina nauki leśne
Liczba etatów 1
Forma zatrudnienia Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy pełny etat
Planowany okres zatrudnienia Umowa na czas określony (od 01 stycznia2024 do 30 września 2025)
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy Od 01.01.2024
Wynagrodzenie Regulaminu wynagradzania URK zał.1, https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_8_1_1_2020.pdf;
Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2023000001601.pdf

Nasze wymagania

 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - oświadczenie https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc oraz zgodnie ze Statutem UR odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2218877,statut-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-obowiazujacy-od-1-stycznia-2023-r-teks.html
 • 1. stopień doktora nauk leśnych, nauk o Ziemi lub pokrewnych; 2. dorobek naukowy potwierdzony publikacjami w czasopismach międzynarodowych oraz wystąpieniami konferencyjnymi; https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_9_2023.pdf
 • 1. stopień doktora uzyskany poza Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie nie wcześniej niż iż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego stażu post doc w jednostce innej niż podmiot realizujący projekt i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora; 2. kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata; 3. w okresie pobierania tego wynagrodzenia kandydat nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN; 4. w okresie pobierania tego wynagrodzenia kandydat nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski; https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_9_2023.pdf
 • 1. znajomość metod statystycznej analizy danych 2. umiejętność pracy z dużymi zestawami danych; 3. znajomość zagadnień z zakresu teledetekcji i GIS; 4. doświadczenie w pracy w oprogramowaniu R lub Python; https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_9_2023.pdf

Zakres obowiązków

 • - analiza zależności między zaburzeniami lasów a ich charakterystyką, warunkami siedliskowymi i warunkami meteorologicznymi; - zbieranie i analiza parametrów drzewostanów dla testowych obszarów; - opracowanie przestrzennej bazy danych zawierającej informacje o cięciach sanitarnych; - opracowanie modeli prawdopodobieństwa zaburzeń/zamierania w oparciu o dane środowiskowe i parametry drzewostanów w oparciu o testowanie różnych metod statystycznych/uczenia maszynowego; - zaangażowanie w działania popularyzatorskie; - publikacja wyników badań w ramach projektu na międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz w publikacjach; https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_175_z1_2019.pdf

Oferujemy

 • 1. stabilne zatrudnienie; 2. wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego; 3. dostęp do infrastruktury badawczej; 4. benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego; 5. dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV (uwzgledniające dorobek naukowy, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, listę publikacji);
 • kwestionariusz osobowy;
 • kopia dyplomu doktorskiego lub dokument poświadczający uzyskanie stopnia doktora;
 • list motywacyjny;
 • kontakt do dwóch osób mogących udzielić referencji.
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych, recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej itp.
 • oświadczenie stwierdzające, że UR będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu; 2. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 3. klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy; 4. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną. Druki oświadczeń oraz wzór kwestionariusza osobowego można pobrać na stronie: https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

Załączniki