adiunkt post-doc

Wydział Nauk Historycznych UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

STANOWISKO: post-doc (etat badawczy)

POSITION: post-doc (research position)

DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia

ACADEMIC DISCIPLINE: archaeology

 

2. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

W ramach zatrudnienia pracownik będzie realizował zadania projektu NCN Sonata pt. “Gospodarka rynkowa czy orientalny bazar? Charakter rzymskiej ekonomii na podstawie dystrybucji amfor w Italii” (nr: 2019/35/D/HS3/02142), kierowanym przez dr Paulinę Komar. Do zadań zatrudnionego będzie należało:

–                     stworzenie modelu agentowego reprezentującego teoretyczną dystrybucję rzymskich amfor w Italii z wykorzystaniem sieci transportowej Orbis i wynikających z niej kosztów transportu

–                     przeprowadzenie symulacji w celu przetestowania zalożeń teoretycznych

–                     analiza symulowanych wyników i porównanie z rzeczywistymi danymi archeologicznymi

–                     raportowanie techniczne o wykonanej pracy

–                     wkład w publikację wyników projektu symulacyjnego

 

DESCRIPTION

The scientist will be work in NCN project  “Market economy or oriental bazaar? The nature of Roman economic activities as seen through the distribution of amphoras in Italy”, directed by Dr. Paulina Komar. The person will be responsible for:

–                     creation of an agent-based model representing theories of the distribution of Roman amphorae in Italy

–                     incorporation of the Orbis transport network and transport costs derived from it

–                     experiment design for testing theories

–                     analysis of simulated outputs and comparison with archaeologically observed amphora data

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 1.04.2021-1.12.2021 (8 miesięcy)
PROPOSED PERIOD OF EMPLOYMENT: 1.04.2021-1.12.2021 (8 months)

 

3. WARUNKI KONKURSU:

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.

1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:

–                     stopień doktora archeologii z udokumentowanym doświadczeniem w zastosowaniu metod komputerowych; lub stopień doktora informatyki z udokumentowanym doświadczeniem w wykorzystaniu metod komputerowych w archeologii

–                     udokumentowane doświadczenie w komputerowym modelowaniu symulacyjnym w naukach humanistycznych, w szczególności w tworzeniu agentowych modeli gospodarki rzymskiej

–                     udokumentowane doświadczenie w pracy z Netlogo, Repast lub innymi rodzajami orpogramowania wykorzystywanymi w modelowaniu agentowym

–                     biegłą znajomość j. angielskiego.

 

COMPETITION TERMS: 

The competition may be entered by a person who meets the conditions specified pursuant to Art. 113 of the Act of July 20, 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668, with ammendments) and in the Statute of the UKSW, and has:

 

–                     PhD in archaeology with demonstrable experience in the application of computational methods; or PhD in computer science with demonstrable experience in the archaeological application of computational methods

–                     demonstrable experience in computational simulation modelling in the humanities, in particular creating agent-based models of the Roman economy

–                     demonstrable experience with Netlogo, Repast or other agent-based modelling software.

–                     fluent English.