Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

KONKURS

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (umowa o pracę od dnia 1.03.2021 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668).

Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika, czyli:

·       artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

·       aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,

·       osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny,

·       organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,

·       pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

Ponadto kandydaci muszą spełniać poniższe warunki:

·       posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewnej,

·       udział w minimum trzech projektach badawczych lub badawczo-wdrożeniowych w charakterze kierownika projektu lub osoby kierującej pracami partnera projektu w przypadku projektów realizowanych w konsorcjach,

·       dorobek naukowy z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych udokumentowany minimum pięcioma publikacjami indeksowanymi w bazie Scopus oraz indeksem Hirsch’a minimum 2,

·       osiągnięcia projektowe lub konstrukcyjne lub technologiczne udokumentowane przyznanymi patentami lub prawami ochronnymi do wzorów użytkowych,

·       doświadczenie w badaniach interdyscyplinarnych w zakresie zaawansowanych technik wytwarzania oraz materiałów kompozytowych,

·       doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem procesu technologicznego i metod pomiarowych,

·       uprawnienia auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością,

·       minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

·       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej,

·       zrealizowane zagraniczne staże lub praktyki trwające nie krócej niż 3 miesiące,

·       biegła znajomość języka polskiego oraz zaawansowana znajomość języka angielskiego.

Dodatkowymi atutami będą:

·       możliwość zorganizowania zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym dla studentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym z terenu powiatu częstochowskiego,

·       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu metrologii i pomiarów lub pokrewnych.