asystent

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Instytucie Fizyki UJ

w zakresie fizyki
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 164 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
– posiadanie stopnia naukowego doktora uzyskanego nie wcześniej niż w roku 2012 r.,
– wysoka ocena pracy doktorskiej,
– doświadczenie w pracy z detektorami promieniowania jonizującego, wielowymiarowej analizie danych eksperymentalnych (znajomość ROOT-a) oraz symulacjach MC (znajomość pakietu GEANT4),
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Poszukiwane osoby będą zatrudniona ze środków Projektu NCN (program OPUS) „Poszukiwanie podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta izotopu 76Ge”. Zatrudnienie przewidziane jest na okres 3 lat (od 01.04.2017) i nie wiąże się obowiązkami dydaktycznymi.

Do zadań kandydatów będą należeć przede wszystkim zadania wynikające z realizacji w/w projektu, w szczególności analiza danych eksperymentalnych z detektora GERDA, analiza kształtu impulsów z detektorów germanowych i identyfikacja zdarzeń powierzchniowych, programowanie zintegrowanych układów elektroniki jądrowej. Kandydaci będą mieć dostęp do zaplecza komputerowego Wydziału FAIS oraz, w razie potrzeby, do innych zasobów krakowskiego ośrodka naukowego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać do 20.03.2017 w formie elektronicznej na adres grzegorz.zuzel@uj.edu.pl następujące dokumenty i informacje:
1. list motywacyjny (w języku angielskim),
2. życiorys wraz z listą publikacji (w języku angielskim),
3. skan dyplomu doktora,
4. dane kontaktowe dwóch osób mogących udzielić rekomendacji.

Szczegółowych informacji o proponowanej pracy udziela dr Grzegorz Zuzel (więcej informacji dostępnych jest też na stronie www.zdfk.if.uj.edu.pl). Przed podpisaniem umowy o pracę, przyjęte osoby będą musiały złożyć w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Fizyki UJ (ul. Łojasiewicza 11) pełny zestaw dokumentów wymaganych do zatrudnienia na UJ.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20.03.2017 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.03.2017.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.uj.edu.pl/pracownicy/kariera-i-rozwoj/praca
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).