asystent

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
ogłasza konkurs na stanowisko
Asystenta w Instytucie Psychologii 
Zapewniamy:
Korzystne warunki finansowe;
Możliwość rozwoju zawodowego i współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Instytutu Psychologii;
Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych, adjustacji tekstów, publikacji monografii habilitacyjnej.
Od kandydatów oczekujemy:
Tytułu magistra psychologii;
Doświadczenia dydaktycznego oraz dorobku naukowego z zakresu psychologii klinicznej (dorosłego lub dziecka) albo psychologii zdrowia (ewentualnie psychologii zdrowia w pracy), albo psychologii w edukacji, albo psychologii ogólnej (emocje i motywacja, procesy poznawcze), udokumentowanego:
(a) punktowanymi publikacjami,
(b) aktywnym udziałem w konferencjach naukowych,
(c) udziałem w realizacji projektów badawczych i/lub doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe.
Deklaracji o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy;
Deklaracji o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów wyższych.
W ramach rekrutacji prosimy o złożenie następujących dokumentów:
Podania o przyjęcie do pracy, adresowanego do Rektora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego;
CV wraz z fotografią oraz wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, 
z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych;
Listu motywacyjnego, z wyraźnym odniesieniem do stanowiska, na które się aplikuje (maksymalna objętość: 3000 znaków ze spacjami),
Kopii dyplomu magistra psychologii.
Do dokumentów prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn., zm.).
Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres dziekan.poznan@swps.edu.pl z tytułem wiadomości: „Konkurs w Instytucie Psychologii”. 
Termin składania dokumentów upływa 02 września 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 22 września 2016 roku. Wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od dnia 1 października 2016 roku. 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem dziekan.poznan@swps.edu.pl

Regulamin konkursu: 
http://www.swps.pl/images/2015/dokumenty/2016_Regulamin_konkurs%C3%B3w_na_stanowiska_naukowo-dydaktyczne_2016.pdf