asystent

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Uniwersytet Jagielloński

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Instytucie Fizyki UJ
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

w zakresie fizyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają stopień naukowy doktora fizyki,
• posiadają udokumentowany dorobek naukowy,
• mają zamiłowanie do pracy teoretycznej związanej ze współczesnymi problemami mechaniki kwantowej, fizyki atomowej, fizyki układów wielociałowych czy fizyki statystycznej,
• władają językiem angielskim na poziomie pozwalającym na przygotowywanie artykułu naukowego, wygłoszenie referatu czy aktywnego uczestnictwa w dyskusjach naukowych,
• w przypadku przyjęcia, Uniwersytet Jagielloński będzie jedynym miejscem pracy kandydata.

Poszukiwana osoba będzie zatrudniona ze środków Projektu NCN OPUS 10 „Lokalizacja wielociałowa – podejście zimno-atomowe”. Zatrudnienie przewidziane jest na okres roku z możliwością przedłużenia do lat trzech i nie wiąże się z obowiązkami dydaktycznymi.

Do zadań kandydata będą należeć przede wszystkim zadania wynikające z realizacji w/w projektu, w szczególności prowadzenie badań naukowych analitycznych i numerycznych w dziedzinie wielociałowej lokalizacji, a także współpraca z doktorantami i studentami uczestniczącymi w realizacji projektu. Kandydat będzie mieć dostęp do zaplecza komputerowego Wydziału FAIS oraz, w razie potrzeby, do innych zasobów krakowskiego ośrodka naukowego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać w formie elektronicznej na adres (e-mail: jakub.zakrzewski@uj.edu.pl) następujące dokumenty i informacje:
1. podanie wraz z listem motywacyjnym,
2. życiorys naukowy (CV) zawierający informacje o dotychczas prowadzonych badaniach i osiągnięciach oraz listę publikacji,
3. co najmniej 2 listy rekomendacyjne nadesłane elektronicznie na powyższy adres.

Dalsze informacje o proponowanej pracy można uzyskać na stronie http://chaos.if.uj.edu.pl/~kuba/Opus10 oraz pod w/w adresem email. Przed podpisaniem umowy o pracę, przyjęta osoba będzie musiała złożyć w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Fizyki UJ (ul. Łojasiewicza 11) pełny zestaw dokumentów wymaganych do zatrudnienia w UJ.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 lipca 2016 roku.