asystent

Zakład Inżynierii Produkcji
Politechnika Poznańska

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – 1 etat
w ramach umowy o pracę na czas określony
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna
specjalność: wytwarzanie przyrostowe i wirtualna rzeczywistość
w Instytucie Technologii Materiałów w Zakładzie Inżynierii Produkcji

I. Wymagania stawiane kandydatom:
1. Ukończone studia wyższe techniczne, preferowany kierunek: inżynieria biomedyczna, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria mechaniczna
2. Wiedza i umiejętności z zakresu zastosowania druku 3D i skanowania 3D oraz inżynierii odwrotnej w inżynierii biomedycznej i mechanicznej,
3. Znajomość procesów Fused Deposition Modelling, SLA i Vacuum Casting,
4. Znajomość systemów CAD 3D (AutoCAD, Inventor, CATIA) – techniki modelowania bryłowego i powierzchniowego,
5. Znajomość urządzeń skanowania 3D i umiejętność obróbki chmur punktów oraz siatek trójkątów,
6. Wiedza i umiejętności z zakresu protetyki i technik obrazowania medycznego,
7. predyspozycje do pracy naukowej, potwierdzone publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i wystąpieniami konferencyjnymi na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
8. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2),

II. Wskazane są:
1. znajomość systemów rzeczywistości wirtualnej i ich zastosowania w inżynierii mechanicznej oraz biomedycznej,
2. doświadczenie w działalności dydaktycznej (prowadzenie zajęć) oraz organizacyjnej na uczelni (np. w kołach naukowych),
3. doświadczenie w realizacji wydruków 3D dla zastosowań medycznych,
4. uczestniczenie w studium doktoranckim (przygotowanie do prowadzenia badań naukowych oraz dydaktyki),

III. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1. Podanie kierowane do JM Rektora przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej,
2. Arkusz kwalifikacyjny,
3. CV,
4. Kwestionariusz osobowy,
5. Odpis dyplomu ukończenia studiów (mgr i/lub dr),
6. Odpisy posiadanych kursów,
7. Oświadczenie o niekaralności,
8. Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy ,
9. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – nie dłuższy niż 4 miesiące od daty zamknięcia konkursu.
W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku raku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.
Zainteresowanych proszę o składanie niezbędnych dokumentów do dnia 25 lipca 2020 r. w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224. Zatrudnienie od 1 października 2020 r.
Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
3. Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 119 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonego konkursu i 30 dni po jego zakończeniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
9. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.