asystent

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Białostocka

Białystok 2020-06-24
DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w zakresie: zarządzanie i inżynieria produkcji; specjalność: zarządzanie
nowoczesnymi technologiami

Numer sprawy: WIZ.110.10.2020
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia z dnia 20 lipca 2018 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 66 pkt 4 Statutu Politechniki Białostockiej.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
• podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;
• kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej PB);
• życiorys zawodowy;
• dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra z zakresu zarzadzania i inżynierii produkcji z co najmniej oceną dobrą na dyplomie ukończenia studiów;
• oświadczenie zgodnie z Zarządzeniem nr 166 Rektora PB z dnia 26.04.2013 r. w sprawie kwalifikacji językowych nauczycieli akademickich PB lub dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2;
• autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz
z wykazem publikacji;
• udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
• oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (do pobrania na stronie internetowej PB);
• oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej PB);
• inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.
Przystępujący do konkursu z chwilą zatrudnienia na stanowisku asystenta w Politechnice Białostockiej zobowiązuje się do:
• złożenia oświadczenia, że Politechnika Białostocka będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
• zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych.

Dokumenty należy składać
w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
16-001 Kleosin/Białystok, ul. O.S. Tarasiuka 2, pok. 100
do 24 lipca 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.08.2020 roku.
1. Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone.
2. Wydział Inżynierii Zarządzania zastrzega sobie prawo niewybierania żadnego kandydata.