asystent

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i w § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko asystenta powinien/na spełniać następujące warunki:
• posiadać dyplom lekarza weterynarii lub zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku weterynaria;
• wykazywać zainteresowanie w zakresie chorób owadów użytkowych oraz chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich;
• wskazane jest doświadczenie praktyczne w zakresie pracy z pszczołami;
• wykazywać się biegłą znajomością języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2) i polskiego – w mowie i w piśmie.