asystent

Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Informatyki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). Wymagania stawiane Kandydatom: Ukończone studia wyższe na kierunku informatyka. Doświadczenie dydaktyczne w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych i osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Wykaz dokumentów: • Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie. • Życiorys (w formie CV). • Kwestionariusz osobowy. • Oświadczenie, że ZUT w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu). • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. • Wykaz dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego. • Program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku. Zgłoszenia na konkurs należy przesłać w terminie do dnia 22.02.2016 r. do godz. 10.00 na adres: Dziekanat Wydziału Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49 pok. 103, lub e-mail: wi@wi.zut.edu.pl Rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w terminie do 24.02.2016 r.