asystent

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Zakład Podstaw Marketingu
Miasto: Łódź
Stanowisko: asystent w wymiarze pełnego etatu (stanowisko badawczo-dydaktyczne) Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Data ogłoszenia: 16.06.2020
Termin składania ofert: 15.07.2020
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź Telefon kontaktowy: 42 635 52 05 lub e-mail: km.wz@uni.lodz.pl Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art.246 ust.5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669). Wymagania: Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:
− uzyskany stopień magistra w dziedzinie nauk społecznych;
− zainteresowania badawcze w zakresie podstaw marketingu, zachowań konsumenckich, nowoczesnych narzędzi marketingowych
− posiadać dorobek publikacyjny z zakresu marketingu z wykorzystaniem własnych badań empirycznych (co najmniej 1 publikacja w wydawnictwach uwzględnionych na aktualnej liście MNiSW);
− posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu e-biznesu, budowania relacji z klientami, rozwoju umiejętności profesjonalnych, brandingu i komunikacji marketingowej.
− biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku;
− biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku;
− udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych lub biznesowych;
Dodatkowe wymagania:
− znajomość narzędzi analityki webowej (w szczególności Google Analytics)
− znajomość systemów reklamowych (w szczególności Google Ads, Facebook Ads)
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ oraz załączniki wymienione poniżej:
▪ kwestionariusz osobowy,
▪ CV z uwzględnieniem dorobku naukowo-dydaktycznego,
▪ odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
▪ wykaz publikacji,
▪ informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
▪ dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m.in. publikacje, udział w konferencjach, prowadzone zajęcia dydaktyczne, zaświadczenia).

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 20.09.2020

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA

1. Administratorem danych osobowych pracowników jako pracodawca jest: Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej: "Administratorem";

2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 1) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych pok. 203; 2) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę;
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa m.in. kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych;
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz pracodawcy na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych oraz innymi przepisami prawa;

7. Jednocześnie pracodawca informuje, że ma Pan/Pani prawo do: 1) dostępu do swoich danych osobowych, 2) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych jeżeli dotyczy, 4) przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z pracodawcą, 5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o pracę.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).