asystent

Instytut Nauk Prawnych
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ogłasza KONKURS na stanowisko
asystenta w Instytucie Nauk Prawnych

Instytucja: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Miasto: Warszawa
Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych
Wymiar etatu: 0,5 etatu
Słowa kluczowe: prawo, nauki prawne, asystent, zajęcia dydaktyczne, badania naukowe

PODSTAWOWE ZADANIA:
1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk prawnych dla studentów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie;
2. Realizowanie badań naukowych w zakresie nauk prawnych, w szczególności dotyczących zagadnień związanych ze specyfiką badań prowadzonych w Wyższej Szkole Kryminologii
i Penitencjarystyki w Warszawie (prawo karne, profilaktyka przestępczości, polityka kryminalna);
3. Udział w pracach organizacyjnych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki
w Warszawie;
4. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, w tym:
a. popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie wyników badań naukowych
w czasopismach i wydawnictwach oraz mediach;
b. aktywne reprezentowanie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki
w Warszawie na konferencjach naukowych.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

1. posiadanie tytułu zawodowego magistra prawa;
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. niekaralność za przestępstwo umyślne;
4. władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.
PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:
1. posiadające doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz popularyzacji wiedzy z zakresu nauk prawnych (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej; prowadzenie szkoleń
lub warsztatów);
2. posiadające doświadczenie w realizacji badań naukowych z zakresu nauk prawnych
(udział w badaniach, projektach badawczych, grantach);
3. będące autorami publikacji naukowych z zakresu nauk prawnych;
4. posiadające dodatkowe wykształcenie, w szczególności z zakresu nauk prawnych (np. studia, studia podyplomowe, studia doktorskie lub otwarty przewód doktorski);
5. posiadające doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych w uczelni wyższej (np. komisje uczelniane, opieka nad kołami naukowymi, prowadzenie rekrutacji, promocja uczelni);
6. władające językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z zakresu nauk prawnych;
7. dające rękojmię terminowego wykonywania prac dydaktycznych i badawczych podejmowanych
w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie;
8. wyrażające gotowość realizacji zajęć dydaktycznych w terenie (w tym w Kaliszu, w Warszawie i jej okolicach).
OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (zał. nr 1 i 3);
3. curriculum vitae
4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
6. kopie świadectw pracy i referencji;
7. oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) (zał. nr 2);
8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy (zał. nr 4);

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, w godzinach 900-1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do dnia 10 lipca 2020 (liczy się data wpływu dokumentów do WSKiP w Warszawie).
Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta pracy – asystent – Instytut Nauk Prawnych”.
Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacji można uzyskać telefonicznie: 22-602-4425.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do ośmiu tygodni od terminu składania ofert.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.
Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
WSKiP w Warszawie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.