asystent

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Wymagania:
 tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera lub równorzędny,
 stopień doktora nauk fizycznych lub bliski termin obrony pracy doktorskiej potwierdzony oświadczeniem promotora,
 posiadanie dorobku naukowego popartego publikacjami w dyscyplinie nauki fizyczne,
 znajomość zagadnień związanych z fizyką ciała stałego, w szczególności efektów i własności w skali nano,
 doświadczenie w prowadzeniu prac eksperymentalnych na obiektach w skali mikro i/lub nano oraz zainteresowanie procesami nanostrukturyzacji,
 udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2