asystent

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych 1 etat w:
Zakładzie Koordynowanej Opieki
Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1. Opis zadań na stanowisku:
1) realizacja efektów uczenia się z zakresu przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna
w podmiocie leczniczym;
2) wspieranie procesów dydaktycznych i organizacyjnych w Zakładzie Koordynowanej Opieki;
3) wspieranie procesów dydaktycznych i organizacyjnych w Zakładzie Koordynowanej Opieki,
4) udział w realizacji projektów naukowych realizowanych w Zakładzie Koordynowanej Opieki;
5) inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki.

2. Wymagania wobec kandydata:
1) czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
2) wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa;
3) specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego, lub w trakcie specjalizacji z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego;
4) znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego;
5) umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;
6) nauczanie zawodu pielęgniarki oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek;
7) sumienne prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikające z organizacji roku akademickiego, zgodnie z przydziałem godzin dydaktycznych, planem i programem studiów;
8) współpraca z kierownikiem przedmiotu w zakresie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych;

3. Oferujemy:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
3) możliwość rozwoju zawodowego;
4) atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy;
5) atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp.