asystent

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański

OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):

Wydział Prawa i Administracji ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony, w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1, 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 365) oraz w § 78 Statutu UG i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie:

1. Kandydat obowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
2) wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
3) życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania)
4) potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających ukończenie studiów magisterskich i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa;
5) oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
6) informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w ramach szkolnictwa wyższego;
7) informacje o członkostwie w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych, w tym w ramach studenckich kół naukowych oraz o udziale w konferencjach naukowych;
8) informacje o odbytych stażach naukowych i studiach zagranicznych;
9) wykaz publikacji naukowych;
10) opinię naukową promotora pracy magisterskiej i opinie z dotychczasowych miejsc pracy;
11) kandydat powinien wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka polskiego, a także znajomością języków obcych oraz prawa obcego;
12) kandydat powinien wykazać się kompetencjami w zakresie prowadzenia ćwiczeń z logiki prawniczej.

2. Termin składania dokumentów upływa z dniem 09 lipca 2014 r. Brak złożenia kompletu dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

3. Zgłoszenia na konkurs (dokumenty) należy składać (przesłać) na adres: Uniwersytet Gdański – Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk, pokój 2086.

4. Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie nie przekraczającym 2 m-cy – liczonym od daty ogłoszenia konkursu.

5. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

6. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

7. Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez komisję konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania.

Formularze można pobrać ze strony: http:
http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23