asystent

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko przeznaczone jest dla kandydata posiadającego stopień naukowy magistra w dziedzinie Nauk o Ziemi, dyscyplinie geologia.
Poszukuje się kandydata, który spełnia następujące wymagania:
1. Posiada stopień magistra nauk o Ziemi; dobrze widziane jest ukończenie specjalności lub przynajmniej realizacja pracy magisterskiej związanej z geochemią.
2. Ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym.
3. Jest w wieku do 28 lat.
4. Włada biegle językiem angielskim na poziomie zaawansowanym; dobrze widziana dokumentacja w formie odpowiedniego certyfikatu np. CAE.
5. Biegle posługuje się komputerem oraz pakietem typu MSOffice.
6. Wykazuje znajomość przynajmniej w stopniu średnim pakietu MatLab najlepiej udokumentowaną uczestnictwem w przynajmniej jednym kursie.
7. Wykazuje się dobrą znajomością metod z zakresu mikroskopii optycznej i skaningowej, mikrosondy elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej, ICP-MS oraz XRF.
Termin składania dokumentów w dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Kuźnicza 35 we Wrocławiu upływa 25 czerwca 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano w dniu 27 czerwca 2014 r.