asystent

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Akademia Morska w Szczecinie

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Akademii Morskiej w Szczecinie
za zgodą Rektora Akademii Morskiej

dnia 09.03.2020 r. ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w Katedrze Informatyki, 1 etat, czas określony.
Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie AMS.