asystent

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Działając na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu ASP w Katowicach Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Malarstwa w pracowni Rzeźby.

 

I.               Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i złożą oświadczenie, że:

1.       posiadają tytuł magistra,

2.      mają pełną zdolność do czynności prawnych,

3.       nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.      nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt. 7 i 8,

5.       w pełni korzystają z praw publicznych,

oraz załączą dokumentację potwierdzającą:

6.      dorobek artystyczny, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji rzeźbiarskich,

7.       biegłą znajomość języka angielskiego.

II.             Wymagane dokumenty:

1.        Zgłoszenie udziału w konkursie.

2.       Życiorys artystyczny (CV) zawierający m.in.:

– wykaz projektów, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji rzeźbiarskich, wystaw indywidualnych i zbiorowych, nagród i publikacji;

– informację o innych osiągnięciach: udziale w konferencjach, sympozjach, szkoleniach, współpracach itp.;

– informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej;

– informacje o działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej lub szkoleniowej;

– inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji;

– doświadczenie w obszarze prac rzeźbiarskich;

– PORTFOLIO (w wersji papierowej bądź elektronicznej) zawierające wizualną dokumentację dorobku wskazanego w życiorysie artystycznym (CV).

3.       Kopia dyplomu – magistra sztuki.

4.       Opinie, referencje.

5.       Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I.

6.      Oświadczenie, dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.

7.       Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

8.       Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w ASP.

III.          Termin i miejsce składania dokumentów: od 06.04.2021 do 05.05.2021 r.,

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37,

Dział Spraw Pracowniczych, tel. 32 758 77 15, kadry@asp.katowice.pl

IV.               Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 06.05.2021 r.

V.             Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na zastępstwo).

VI.          Planowany termin zatrudnienia: od 07.05.2021 r.

VII.        Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

 

 

Katowice, 01.04.2021 r.