asystent

Instytut Nauk Medycznych
Uniwersytet Opolski

Asystent Zakładu Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.spełnianiają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668);
2. posiadają dorobek naukowy.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:
· danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);
· PESEL;
· aktualnego miejsca zatrudnienia;
· posiadanych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;
· dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako biolog, biochemik, analityk medyczny;
· dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);
· doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, prowadzenia kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);
· doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;
· dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

3. Pełne zestawienie ilościowe publikacji z: punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha

4. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:
· Monografie lub rozdziały w monografiach;
· Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;
· Publikacje w innych czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym;
· Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;
· Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).

5. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
6. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.
7. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 01.03.2020 r.

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.
9. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
10. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48
45-052 Opole
w terminie do dnia: 12.02.2020r.
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności biologia/biochemia/analityka medyczna