Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • Posiadanie ważnego prawa wykonywania zawodu lekarza;
 • Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyna rodzinna lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej;
 • Jest aktualnie lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o POZ (Dz.U. 2017 poz. 2217) tworzącym listę aktywną świadczeniobiorców;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w podmiocie posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć ze studentami z zakresu medycyny rodzinnej (ćwiczenia kliniczne, seminaria);
 • Udział w zaliczeniach i egzaminach;
 • Udział w konsultacjach ze studentami;
 • Prowadzenie zajęć ze studentami w ramach Kół Naukowych;
 • Uczestnictwo w pracy naukowo- badawczej i organizacyjnej Pracowni Medycyny Rodzinnej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • Życiorys (CV);
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Kopia dyplomu uzyskania tytułu lekarza oraz kopia prawa wykonywania zawodu lekarza;
 • Kopia dyplomu specjalisty medycyny rodzinnej lub zaświadczenie z podmiotu szkolącego o odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyna rodzinna;
 • Zaświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, że kandydat jest lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o POZ (Dz.U. 2017 poz. 2217) tworzącym listę aktywną świadczeniobiorców oraz posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w podmiocie posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie w przypadku konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta;
 • Oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy;
 • Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.),
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego,

Załączniki