Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • ukończone studia na kierunku lekarskim, farmacji lub dziedzinach pokrewnych (np. biotechnologia)
 • zainteresowanie/doświadczenie w działalności dydaktycznej, szkoleniowej i popularyzatorskiej
 • zainteresowanie farmakologią, farmakologią kliniczną, farmakoterapią
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego
 • pełna dyspozycyjność czasowa
 • osiągnięcia w pracy naukowej potwierdzone certyfikatami, świadectwami, analizami bibliometrycznymi i innymi dokumentami
 • umiejętność/doświadczenie w pracy zespołowej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie farmakologii, farmakologii klinicznej i przedmiotów pokrewnych, w tym w języku angielskim
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji dydaktycznej
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • pomoc w działalności organizacyjnej w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • życiorys naukowy (CV)
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat
 • informacja o dorobku dydaktycznym, badawczym i organizacyjnym
 • wykaz publikacji
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie w przypadku konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta,
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.)
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora oraz dyplom magistra lub dyplom równorzędny)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze

Załączniki