Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Sztuki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra w zakresie reżyserii dźwięku
 • Gruntowna wiedza w zakresie elektroakustyki, realizacji nagrań, technik studyjnych, montażu i masteringu dźwięku, serwisowania sprzętu elektroakustycznego, nagłośnienia i konfiguracji sprzętu, co najmniej kilkuletnie doświadczenie pracy w studio oraz przy realizacji nagłośnień i nagrań koncertów różnych gatunków muzycznych w tym muzyki klasycznej
 • Kandydat powinien posiadać doświadczenie pedagogiczne

Zakres obowiązków

 • Pracownik dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie)
 • Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra reżyserii dźwięku
 • Pisemna informacja o dorobku naukowym (artystycznym), dydaktycznym i organizacyjnym
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie BIP UWM, baza dokumentów - sprawy kadrowe)
 • Zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców
 • Informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - zgodnie z załącznikiem 4, tab. 7a Statutu UWM (dostępny na stronie BIP UWM, statut UWM) wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie wymogów
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (dostępne na stronie BIP UWM, baza dokumentów – sprawy kadrowe
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 742, ze zm.)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dostępne BIP UWM – sprawy kadrowe )

Załączniki