Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu magistra z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka
 • minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii gastronomicznej
 • umiejętność prowadzenia badań w obszarze gastronomii
 • ukończony kurs pedagogiczny
 • znajomość języka obcego
 • 6. w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej A2
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w zarządzaniu/organizacji w placówkach edukacyjnych
 • współpraca z krajowymi i/lub zagranicznymi ośrodkami z obszaru kształcenia w obszarze gastronomii

Zakres obowiązków

 • Regulaminu Pracy URK - zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1676968,zarzadzenie-nr-1752019-rektora-ur-w-krakowie.html

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kopie dyplomu ukończenia studiów
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli aplikujący posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym
 • Wypełnione i podpisane oświadczenie stwierdzające, że UR będzie podstawowym miejscem pracy z chwilą podjęcia zatrudnienia; https://urk.edu.pl/zasoby/77/osw_podstawowe_msc_pracy.pdf
 • wypełnione i podpisane oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc
 • klauzul informacyjna RODO dla kandydatów do pracy; https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf
 • informacja o realizowanych zajęciach dydaktycznych oraz doświadczeniu w zarządzaniu/organizacji w placówkach edukacyjnych i współpracy z krajowymi i/lub zagranicznymi ośrodkami z obszaru kształcenia w obszarze gastronomii.