Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łodź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe filozoficzne minimum licencjat i mgr z nauk humanistycznych lub społecznych
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu filozofii współczesnej z uwzględnieniem filozofii społecznej
 • Gotowość starania się o projekty badawcze z zakresu filozofii
 • Znajomość przynajmniej jednego (najlepiej dwóch) języka obcego, w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym życiu naukowym
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury
 • Doświadczenie w organizacji konferencji
 • Umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz motywacja do pracy naukowo-dydaktycznej
 • Zdolności interpersonalne

Zakres obowiązków

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni
 • gotowość do pracy w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy (https://www.uni.lodz.pl/kariera)
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • opinia kierownika jednostki lub promotora
 • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
 • odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia magistra

Załączniki