Asystent stanowisko dydaktyczne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Filia w Bielsku-Białej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Bielsko-Biała
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. ¾ etatu
w Filii w Bielsku – Białej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nasze wymagania

 • 1. tytuł zawodowy magistra na kierunku socjologia, pedagogika, psychologia, historia,
 • 2. doświadczenie w prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami
 • 3. prowadzenie zajęć metodą symulacji oraz z wykorzystaniem pacjenta standaryzowanego,
 • 4. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków obowiązujący na stanowisku asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora
 • 2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Załączniki