Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Asystent w Zakładzie Protetyki Słuchu

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z dnia 20 marca 2019 r.)

Mile widziane

 • Preferowani będą kandydaci z wyksztalceniem w zakresie nauk ścisłych i technicznych zainteresowani pracą w zakresie nauk biomedycznych w szczególności związanych z protetyką słuchu.

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki / pracownik badawczo - dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • odpis dyplomu
 • karta kwalifikacyjna zawierająca ostatnią ocenę okresową dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej uzyskaną w Uniwersytecie, a w przypadku braku takowej, ocena kierownika jednostki zatrudniającej; w stosunku do kandydatów spoza Uniwersytetu – opinia ostatniego pracodawcy
 • informacja o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 236/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji
 • informacja o dorobku dydaktycznym

Załączniki