Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Asystent w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • prowadzenie zaawansowanych prac nad rozprawą doktorską,
 • ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1,
 • odpowiedni dorobek naukowy z zakresu ekonomii i finansów albo nauk o zarządzaniu i jakości,
 • spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 742, z późn. zm.).

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych na poziomie ogólnoakademickim (w języku angielskim),
 • opracowanie i aktualizacja sylabusów do prowadzonych przedmiotów,
 • doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia,
 • aktywny udział w pracach zespołu Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej,
 • prowadzenie badań naukowych oraz czynny udział w badaniach naukowych prowadzonych na UEP,
 • aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe (w Polsce i za granicą),
 • publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych (w tym wysoko punktowanych).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie

Załączniki