Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Osoba do 2 lat po ukończeniu studiów magisterskich, zdeklarowana w zakresie chęci realizacji pracy doktorskiej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, predyspozycje do pracy w zespole oraz pracy dydaktycznej, osoba sumienna, zorganizowana, kreatywna w rozwiązywaniu problemów

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia magistra inżyniera
 • Ukończenie studiów o profilu mechatronicznym
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Mile widziane

 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

Zakres obowiązków

 • Stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mechatroniki i Maszyn Roboczych

Oferujemy

 • Zatrudnienie na pełen etat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko
 • 2) cv kandydata
 • 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu
 • 5) świadectwa pracy z ostatnich lat,
 • 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym miejscem zatrudnienia kandydata,
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki