Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 3605 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego (2 etaty)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 742, ze zm.).

Nasze wymagania

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra prawa;
 • dorobek publikacyjny co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonych w Załączniku nr 4 (Tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm., w całym dorobku: co najmniej 20 pkt za publikacje w czasopismach z list ministerialnych za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego - dotyczy kandydatów, których staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego w uczelni wyższej lub instytucie badawczym wynosi co najmniej rok;
 • dorobek publikacyjny z zakresu prawa cywilnego, co najmniej 2 artykuły opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach z list ministerialnych;
 • aktywny udział w co najmniej 1 konferencji międzynarodowej lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach dydaktycznych/naukowych lub szkoleniowych z zakresu prawa cywilnego o charakterze ogólnopolskim
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej ze studentami;
 • 1 rok doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z prawa cywilnego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność w godzinach 8.00 – 16.00.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny,
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych
 • kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w postępowaniu doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminu doktorskiego lub członka/sekretarza komisji habilitacyjnej (dotyczy pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora),
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Oferujemy

 • atrakcyjne zaplecze socjalne: dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie wypoczynku dzieci, benefity pracownicze,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku,
 • kompleksowy onboarding (wdrożenie pracownicze).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie);
 • Życiorys;
 • Kwestionariusz osobowy (BIP UWM);
 • Odpis dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów magisterskich z zakresu prawa;
 • Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki prawne, (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 4a);
 • Kserokopie artykułów lub zaświadczenia o przyjęciu ich do publikacji;
 • Deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców;
 • Deklaracja złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 742, ze zm.);
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (nie dotyczy pracowników UWM);
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 36/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku (BIP UWM).

Załączniki